Aanpak voor een duurzaam Hardenberg vastgelegd

0
77

De gemeente Hardenberg bouwt ook de komende jaren voortvarend aan een duurzame toekomst. Dat blijkt uit het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg voor de periode 2020 tot en met 2024. Wethouder Jan Ten Kate: “Het opwekken van meer duurzame energie en energiebesparing blijft een belangrijk thema. Daarnaast spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering. Ook het behouden van waardevolle grondstoffen krijgt extra aandacht.”

Dit is het vierde meerjarenprogramma duurzaamheid van de gemeente Hardenberg. In het meerjarenprogramma legt de gemeente de aanpak voor het verduurzamen van de gemeente vast.

De gemeente volgt daarbij de (inter)nationale afspraken en het klimaatakkoord. Om hieraan een bijdrage te leveren, zijn al flinke stappen gezet. Met verschillende projecten is de gemeente al een eind op weg om een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling om tot 49% CO2-reductie in 2030 te komen. De gemeentelijke doelen uit het vorige meerjarenprogramma zijn dan ook een goede basis om op verder te bouwen. Maar er is ook nog veel te doen.

{loadmoduleid 136}

Wethouder Jan ten Kate: “Het vorige meerjarenprogramma richtte zich vooral op de overgang van fossiele energie naar duurzame en fossielvrije energie. Dit meerjarenprogramma gaat verder. We hebben ook aandacht voor wat de energietransitie betekent voor mobiliteit, het bedrijfsleven en de landbouw. Daarnaast zijn ‘klimaatadaptie’ en ‘circulariteit’ belangrijke thema’s voor de komende jaren.”

Energietransitie: minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken

Het doel is om minimaal 1,5 % per jaar energie te besparen en meer energie duurzaam op te wekken. Concreet wil de gemeente in 2030 minimaal 30% van alle energie die in Hardenberg gebruikt wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. In 2050 wil de gemeente alle energie duurzaam en fossielvrij opwekken.

Woningen en gebouwen

Om de doelen te halen, biedt de gemeente inwoners hulp en advies over het verduurzamen van de eigen woning of huurwoning. Dat gebeurt onder andere met het Energieloket of met energiecoaches.

Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen.

Bedrijven en landbouw

De gemeente ziet de energietransitie als een economische kans voor het bedrijfsleven en de landbouw. Daarom is er voor deze sectoren ondersteuning en advies bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie.

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit houdt de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte rekening met elektrische auto’s en fietsen, door bijvoorbeeld laadmogelijkheden beschikbaar te stellen. Ook wil de gemeente gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Met slimme technieken kan de doorstroming van verkeer verbeteren waardoor de uitstoot minder is.

Duurzame stroom opwekken

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar energie, is het grootschalig opwekken van windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa noodzakelijk. De projecten die hiervoor al zijn gestart, lopen de komende jaren door. Zo verkent een omgevingsadviesgroep de mogelijkheden voor windmolens in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Ook de locatie in het bosgebied langs de N36 ten zuiden rotonde De Witte Paal in het bos bij Diffelen blijft in beeld als mogelijke locatie voor windmolens. 

Voor het opwekken van zonne-energie worden vooral daken gebruikt. De gemeente gaat terughoudend om met zonnepanelen op landbouw- of natuurgrond.

Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 25% van alle bestaande woningen van het gas af zijn. Daarom maakt de gemeente samen met de netbeheerders en de woningcorporatie een ‘Transitievisie Warmte’. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden. Dit wordt per wijk uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de kosten voor inwoners zo laag mogelijk zijn.

Klimaatadaptatie: inspelen op gevolgen van klimaatverandering in de openbare ruimte

Als gevolg van de klimaatverandering, krijgen we steeds vaker te maken met droogte, hittegolven en extreme regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente de openbare ruimte inricht. De gemeente heeft de gevolgen en risico’s samen met het waterschap in beeld gebracht. Op basis daarvan maakt de gemeente een plan.

Circulariteit: grondstoffen en producten behouden hun waarde, afval bestaat niet

In een circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt en behouden ze hun waarde. Nieuwe grondstoffen zijn duurzaam en hernieuwbaar. Afval wordt zoveel mogelijk beperkt.

Om hier een bijdrage aan te leveren, zet de gemeente in op het gescheiden inzamelen en hergebruiken van huishoudelijk afval. Zelf koopt de gemeente zo duurzaam mogelijk in. De gemeente onderzoekt of uit bermmaaisel nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Ook het economisch beleid van de gemeente is gericht op een circulaire economie. De gemeente wil ondernemers hierbij helpen.

De gemeente werkt samen met allerlei partners

Jan ten Kate: “Met dit meerjarenprogramma is duidelijk waar we de komende jaren op inzetten. Ook is dit meerjarenprogramma het kader voor onze inbreng in de Regionale Energiestrategie voor West-Overijssel. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Bij de uitvoering van dit meerjarenprogramma zoeken we nadrukkelijk de samenwerking. We hebben nog veel te doen, maar kunnen dat niet alleen. We gaan samen met inwoners, ondernemers en partners bouwen aan een duurzame, klimaatrobuuste en circulaire gemeente.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 in de oriënterende ronde van 25 februari en neemt op 11 maart besluit.